Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjän nimi: Oy Kieli & Mieli. Yrityksen osoite: Rauhankatu 11 B, 3. krs, 15110 LAHTI. Rekisterinpitäjän edustajan yhteystiedot: Anu Saari, puh. 040 630 7071, anu.saari@puheterapeuttilahti.fi.
2. Rekisterinpitäjä käsittelee (kerää, säilyttää ja arkistoi) henkilötietoja muodostettavan tai voimassaolevan asiakassuhteen perusteella. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraavin oikeusperustein: asiakassuhteen muodostama oikeutettu etu, puheterapiasopimuksen täytäntöönpaneminen, suostumuksen perusteella (esimerkiksi potilastietojen luovutuksen mahdollistamiseksi) sekä lakisääteinen velvoite rekisterinpitäjän tallentaessa tietoja potilasrekisteriin tai siirtäessä tietoja viranomaisille. Velvoitteet perustuvat lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista sekä lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.
3. Henkilötietojen säilytysajoista on säädetty STM:n asetuksessa potilasasiakirjoista 289/2009.
4. Asiakkaalla/rekisteröidyllä tai tämän huoltajalla/edunvalvojalla on oikeus tarkistaa asiakasta koskevat tiedot sekä vaatia niissä olevien virheiden korjaaminen. Asiakas/rekisteröity antaa potilastiedon arkistossa suostumuksen tietojen siirtymisestä rekisterinpitäjältä toiselle. Asiakkaalla/rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus tai rajata sitä. Asiakkaalla/rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyä koskien.
5. Asiakkaan/rekisteröidyn henkilötietoja tarvitaan palveluiden tuottamiseen ja siitä raportointiin. Asiakassuhde perustuu sopimukseen. Rekisteröidyn tietoja käsittelevät Oy:ssä Kieli & Mieli ne terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka osallistuvat rekisteröidyn hoidon järjestämiseen. Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta sivullisille, eikä niitä käytetä markkinointiin. Asiakkaan/rekisteröidyn tietoja sisältävät paperiset dokumentit säilytetään arkistokaapissa lukituissa tiloissa. Sähköisissä laitteissa (puhelin, tablettitietokone, kannettava tietokone) olevat tiedot suojataan pääsykoodein ja salasanoin.